Publicidade:
XoopsTotal  |  Testes xoops  |  Desenvolvimento  |  Temas  |  Tradux  |  XoopsMexico
Menu główne

Szukaj

Szukanie zaawansowane

 

Czytnik RSS

Serwis Hufca ZHP £ód¼-Polesie
  Zaktualizowano 9.10.2011, 21:48
Opis Mi³ego zwiedzania
Webmaster admin@lodzpolesie.zhp.pl
Kategoria News
Źródło XOOPS
Język pl
Zbiórka elektro¶mieci
Opublikowano: 8.10.2011, 15:20
Opis: 30 wrze¶nia i 1 pa¼dziernika mia³a miejsce w naszym hufcu akcja zbierania elektro¶mieci. Akcja jest czê¶ci± organizowanej przez Chor±giew £ódzk± i firmê Remondis zbiórki elektroodpadów. Bra³o w niej udzia³ kilkana¶cie hufców z ca³ej chor±gwi.   więcej...
Pi±te spotkanie strategiczne: WIZERUNEK
Opublikowano: 8.10.2011, 12:50
Opis: Serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie strategiczne, którego tematem bêdzie wizerunek. Zastanowimy siê nad strategi± hufca w tym obszarze odpowiadaj±c sobie na pytania: Co to jest wizerunek? Kto siê tym zajmuje? Jak robiæ wizerunek hufca? Czyimi rêkoma robiæ PR w Polesiu?   więcej...
Bezp³atne szkolenie: Dzia³alno¶æ gospodarcza oraz prawo pracy w organizacjach pozarz±dowych
Opublikowano: 6.10.2011, 6:40
Opis: Instytut Spraw Obywatelskich, w ramach dzia³añ Centrum „Klucz”, zaprasza na bezp³atne szkolenie „Dzia³alno¶æ gospodarcza w organizacjach pozarz±dowych”, które to odbêdzie siê w dniach 25-26 pa¼dziernika oraz 27-28 pa¼dziernika 2011 w £odzi.   więcej...
Wnioski z drugiego spotkania strategicznego: PROGRAM
Opublikowano: 2.10.2011, 15:50
Opis: Podczas drugiego spotkania strategicznego pochylili¶my siê nad programem. Wypracowali¶my nastêpuj±ce wnioski: Program w dru¿ynach czêsto jest na s³abym poziomie, jest nieatrakcyjny, dzia³ania dru¿yn s± bez rozmachu, dru¿ynowi nie maj± pomys³ów, czêsto nie docieraj± do nich odpowiednie propozycje. Aby zmieniæ, poprawiæ sytuacjê nale¿y wspieraæ dru¿yny w tworzeniu samodzielnego, atrakcyjnego programu, opowiadaj±cego potrzebom cz³onków gromad i dru¿yn.   więcej...
Czwarte spotkanie strategiczne: KSZTA£CENIE I PRACA Z KADR¡
Opublikowano: 30.09.2011, 13:20
Opis: Zapraszamy serdecznie na spotkanie strategiczne po¶wiêcone pracy z kadr±. W pierwszy czwartek pa¼dziernika pochylimy siê nad nastêpuj±cymi tematami:   więcej...
Login
Nick:

Hasło:

Remember meZapomniałem hasła

Zarejestruj się!

Obecni
Dostępnych: 1 (1 przegląda Co w trawie piszczy)

Użytkownicy: 0
Goście: 1

więcej...

Themes

(13 skórki)

Aktualny czas

Resolução mínima:
1024 x 768 pix.