Publicidade:
XoopsTotal  |  Testes xoops  |  Desenvolvimento  |  Temas  |  Tradux  |  XoopsMexico
Menu główne

Szukaj

Szukanie zaawansowane

 

Czytnik RSS

Wenecja
Wenecja Zaktualizowano 26.01.2010, 13:36
Opis Baza ¯eglarska WENECJA
Webmaster webmaster@harc.net.pl
Kategoria News
Źródło XOOPS
Język pl
Zapraszamy na KWATERKÊ
Opublikowano: 2.03.2009, 17:20
Opis: Zapraszam chêtnych do pracy na kwaterce przedobozowej i poobozowej. Za dobr± pracê sowita nagroda, umo¿liwiaj±ca obni¿enie kosztów w³asnego pobytu wakacyjnego na którejkolwiek z baz Hufca £ód¼-Polesie. Zapisujcie siê na listê wysy³aj±c maila do mnie . Liczba miejsc- ograniczona   więcej...
Nowe pomys³y kadry na LATO 2009
Opublikowano: 2.03.2009, 17:10
Opis: Obserwuj±c od trzech sezonów przyje¿d¿aj±ce grupy na prowadzon± przeze mnie bazê WENECJA doszed³em do wniosku, ¿e trzeba niektórym ¶rodowiskom pomóc w organizacji logistycznej i formalnej obozów wypoczynkowych i harcerskich.   więcej...
Regaty w Fotogalerii
Opublikowano: 18.08.2008, 11:30
Opis: W fotogalerii pojawi³y siê pierwsze zdjêcia z tegorocznych I Regat o Puchar Naczelnika ZHP w klasie Kadet Janmor monotyp. Jak tylko aparaty "powysychaj±" pojawi± siê kolejne (to tak na dobry pocz±tek ). Za "chwilê" pojawi± siê te¿ wyniki i pe³niejsze sprawozdanie (musz± fizycznie przyjechaæ z Wenecji.   więcej...
Wenecja off-line... te¿ nadaje
Opublikowano: 16.08.2008, 20:00
Opis: Na si³y natury nie ma rady - najlepsze chêci nie pomog±, je¶li pogoda stara sie pokrzy¿owaæ plany. Wystarczy jednak optymizm i dobry plan awaryjny, aby impreza mog³a siê udaæ w ka¿dych warunkach. Nawa³nica szalej±ca nad Wenecj± odciê³a naszemu korespondentowi dostêp do sieci, nadal jednak dzia³aj± telefony. Zanim pojawi siê kolejna relacja on-line zamieszczamy skrót ostatnich wydarzeñ, przes³any do "centrum prasowego" naszego Zespo³u Kampanii "Dali" bez pomocy drutu.   więcej...
Regaty On-line
Opublikowano: 15.08.2008, 16:20
Opis: Szaman jak zwykle wykraka³ ulewê-leje jak z cebra. A tak na powa¿nie: z przyczyn technicznych i ale g³ownie pogodowych start Regat zosta³ od³o¿ony na sobotê na godzinê 10-t±. Modyfikacji zatem uleg³ program ca³ych regat...   więcej...
I Regaty o Puchar Naczelnika ZHP ...
Opublikowano: 28.07.2008, 14:10
Opis: Najm³odsi i trochê starsi ¿eglarze wszystkich ¶wiata stron!!! H arcerski Klub Wodny „DAL", Baza ¯eglarska WENECJA Hufca ZHP £ód¼-Polesie, Stocznia Jachtowa „JANMOR" w G³ownie, Agencja ¯eglarska D3 i Uczniowski Klub Sportowy „¯agielek" maj± przyjemno¶æ zaprosiæ na Pierwsze Regaty o Puchar Naczelnika ZHP w Klasie Kadet JANMOR Monotyp. R egaty odbêd± siê w dniach 15-17 sierpnia w Bazie ¯eglarskiej WENECJA nad jeziorem Ruda Woda. Zaproszenie kierujemy do wszystkich lubi±cych wodê i wiatr, chc±cych posmakowaæ ¿eglarskiej przygody, a tak¿e sprawdziæ siê podczas prawdziwej rywalizacji pod ¿aglami.   więcej...
Kadety ju¿ w Wenecji
Opublikowano: 21.07.2008, 19:40
Opis: Z godnie z zapowiedziami, w ostatnich dniach flotylla ¿ó³tych Kad etów JANMOR Monotyp dotar³a do Wenecji. Po przegl±dzie, sklarowaniu i otaklowaniu dziesi±tka ¿ó³tych jachtów wyruszy³a w towarzystwie mniejszych Figielków w swój dziewiczy rejs po wodach Rudej Wody. Jako pierwsze mo¿liwo¶ci nowych jachtów postanowi³y sprawdziæ zuchy ze szczepu im. L.Teligi (wiadomo, wodniacy z krwi i ko¶ci, którym nie straszne ¿eglowanie na regatowych ³odziach ). Nie pozosta³y same - ¿eglarskiego wsparcia naszych zuchom udzieli³y tez za³ogi z Domu Dziecka w Mor±gu. N a jeziorze panowa³y zmienne warunki. Na pocz±tku wiatr krêci³, wreszcie zupe³nie zanik³. Na szczê¶cie by³a to tylko chwilowa flauta - pó¼niej rozwia³o siê do "dwójki". Da³o to za³ogom mo¿liwo¶æ dok³adnego sprawdzenia, jak ³ódki "chodz±" w bejdewindzie czy fordewindzie i ile wêz³ów da siê z nich "wycisn±æ". D awno ju¿ w naszej zatoce nie by³o takiego t³oku. Kadety i Figle zwinnie przemyka³y pomiêdzy pozosta³ymi weneckimi, wiêkszymi jachtami. Maluchy ³apa³y w ¿agielki ka¿dy, nawet najl¿ejszy podmuch, b³yskawicznie nabieraj±c prêdko¶ci. Frajda, jak± dawa³ slalom pomiêdzy omegami i orionami by³a przeogromna - byli przecie¿ szybsi i zwinniejsi od s wych "wiêkszych braci". B osmani w porcie uwijali siê jak w ukropie. Od rana do wieczora mieli pe³ne rêce roboty, wypuszczaj±c i przyjmuj±c kolejne za³ogi, sprawdzaj±c ³ódki i ich wyposa¿enie oraz zabezpieczaj±c akwen p³ywañ. Przedni± zabawê przerwa³ dopiero sygna³ z kuchni, zapraszaj±cy, ¿eby nie powiedzieæ wzywaj±cy na kolacjê, która tego dnia smakowa³a jak nigdy. R uda Woda za¿ó³ci³a siê mrowiem niewielkich ¿agielków - Kadety b³yskawicznie zaklimatyzowa³y siê w ¶rodowisku ¿eglarskiej bazy w Wenecji. I ju¿ od pierwszego dnia zyska³y uznanie p³ywaj±cych na nich dzieciaków, które wystawi³y im najwy¿sz± ocenê.   więcej...
Zdjêcia z Wenecji
Opublikowano: 15.07.2008, 9:15
Opis: W fotogalerii pojawi³y siê pierwsze tegoroczne zdjêcia. Narazie obozy, zdobnictwo i pionierka, chocia¿ s± te¿ uwiecznieni testerzy zatapialno¶ci B±czka. Za tydzieñ kolejna paczka.   więcej...
Sobotni koncert szantowy
Opublikowano: 1.07.2008, 13:53
Opis: Informujemy, ¿e podczas sobotniego koncertu - 16 sierpnia 2008 od godz. 21-ej do oporu wyst±pi± zespo³u Grupa Happy Crew i Mêski Punkt Widzenia. Koncert oczywi¶cie odbêdzie siê podczas Regat o Puchar Naczelnika ZHP na terenie Bazy ¯eglarskiej w Wenecji i oczywi¶cie...bez wzglêdu na pogodê . Wiêcej o zespo³ach tutaj . Zapraszamy   więcej...
Czerwcowe ¯AGLE
Opublikowano: 26.05.2008, 18:52
Opis: W czerwcowym numerze miesiêcznika ¯AGLE na stronie 12-tej pojawi³ siê artyku³ o naszych tegorocznych przedsiêwziêciach. Zapraszamy do lektury...   więcej...
Login
Nick:

Hasło:

Remember meZapomniałem hasła

Zarejestruj się!

Obecni
Dostępnych: 1 (1 przegląda Co w trawie piszczy)

Użytkownicy: 0
Goście: 1

więcej...

Themes

(13 skórki)

Aktualny czas

Resolução mínima:
1024 x 768 pix.